( ... items )
Je bent hier: Home » Algemene voorwaarden
donderdag, 14 dec 2017

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden van

Bedrijfsnaam:      Demeko Trading  (www.original-gadgets.com is onderdeel van Demeko Trading)
Kvk nummer        
51128381


1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen, offerten en overeenkomsten van Demeko Trading zijn deze Algemene verkoopvoorwaarden van toepassing (hierna Voorwaarden genoemd). Bij een eventuele uitsluiting via andere algemene voorwaarden van de koper blijven deze Voorwaarden automatisch van toepassing,  mits er vooraf schriftelijk met verwijzing naar het desbetreffende artikel er een andere overeenstemming is afgesproken. De Voorwaarden van Demeko Trading zijn te vinden op de website www.original-gadgets.com en kunnen op verzoek worden toegezonden.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de

toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. Dit kan middels een order of een bestelling via de webshop www.original-gadgets.com zijn.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, mits er vooraf schriftelijk met verwijzing naar het desbetreffende bepaling cq artikel er een andere overeenstemming is afgesproken. De overige niet genoemde bepalingen en artikelen blijven onverkort van kracht.

 

2. Overeenkomst
2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door

Demeko Trading. Demeko Trading is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel

bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Demeko Trading dit mee binnen tien (10)

werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

3. Prijzen/Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen van Demeko Trading zijn vrijblijvend en Demeko Trading behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro's inclusief BTW en exclusief verzendkosten mits anders vermeld.

 

 

4. Retourzendingen

4.1 Alle artikelen kunt u binnen 7 dagen na ontvangst retourneren waarna u uw geld

terug krijgt. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de verzegeling/verpakking van de artikelen niet

verbroken mag zijn en dat de artikelen in ongeschonden staat bij Demeko Trading worden

afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt

genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken.

4.2 U bent verplicht te controleren of de bij uw thuis bezorgde artikelen voldoen aan de

bestelling. Indien dit niet het geval is dan kunt u dit binnen 7 dagen melden per e-mail aan

Demeko Trading onder vermelding van het ordernummer in het onderwerp van uw e-mail, en

een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. Demeko Trading zal het artikel

vervangen of uw betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat u het artikel niet accepteert

op gegronde redenen.

4.3 In het uitzonderlijke geval dat u een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de

bestelling dan behoudt Demeko Trading zich het recht voor het artikel te vervangen door

een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren. Demeko Trading neemt in dit

geval de retour verzendkosten voor haar rekening.

4.4 Indien u iets terug stuurt, volg dan de volgende stappen:

• Stuur een e-mail naar Demeko Trading zodat wij uw zending verwachten.
LET OP: Vermeld in het onderwerp van uw e-mail het ordernummer of het factuurnummer dat u via e-mail hebt ontvangen.

• Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden.

• Adresseer de artikelen

• Voeg een korte omschrijving bij het retour artikel en uw naam en contact gegevens.

4.5 Mits anders afgesproken zijn kosten voor retour zending voor de klant.

 

 

5. Betalingen

5.1 Betaling dient te geschieden vooraf via IDEAL, Paypal of andere afgesproken betaling methode.

5.2 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Demeko Trading gerechtigd de

uitvoering van de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op

te schorten, dan wel te ontbinden.

 

 

6. Levering

6.1 De door Demeko Trading opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding

van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw

bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de

leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de

overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel

de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

6.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten

gereed zijn voor verzending aan u.
6.3 Levertijd overschrijding veroorzaakt door postbedrijven, dat kan zijn TNT, DHL of iedere andere expediteur, valt niet binnen de leveringtermijn van Demeko Trading omdat Demeko Trading hier geen invloed op kan uitoefenen.

 


7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van

enige overeenkomst met Demeko Trading verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter

zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

 

8. Reclames en aansprakelijkheid

8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de

overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u Demeko Trading daarvan

zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat

constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

8.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft

Demeko Trading de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te

vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren

8.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het

product binnen tien (10) dagen na aflevering aan Demeko Trading te retourneren.

Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product en de originele

verpakking onbeschadigd zijn, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw

rekening komen.
8.4 U dient voor ingebruikname name van het product de gevaren goed door te lezen en in acht te nemen. Deze zijn duidelijk en beknopt op de verpakking vermeld middels een sticker. Ook kunt u op de webshop de uitgebreide gebruikers en gevaren omschrijving doorlezen. Demeko Trading is daarom niet verantwoordelijk voor enig letsel en/of schade die direct of indirect  is ontstaan door gebruik van onze producten.

 

9. Elektronische communicatie en bewijs

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens

en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het

verkeer tussen Klant en Demeko Trading (dan wel door Klant ingeschakelde derden), is

Demeko Trading niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of

grove schuld aan de zijde van Demeko Trading.

9.2 De administratie van Demeko Trading geldt als volledig bewijs van het bestaan, de

inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Klant in een eventuele gerechtelijke

procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet

betrouwbaar is.

 

 

 

10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Demeko Trading in

geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te

schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u

dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Demeko Trading gehouden is tot enige

schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid

en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet Demeko Trading kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet,

rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
10.3 Levertijd overschrijding veroorzaakt door postbedrijven, dat kan zijn TNT, DHL of iedere andere expediteur, valt niet binnen de leveringtermijn van Demeko Trading omdat Demeko Trading hier geen invloed op kan uitoefenen.

 

 

11. Diversen

11.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere

overeenkomst met Demeko Trading in strijd mochten zijn met enig toepasselijk

rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden

vervangen door een door Demeko Trading vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare

vergelijkbare bepaling.

11.2 Demeko Trading is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te

maken van derden.

 

 

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop

deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend

Nederlands recht van toepassing

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe

bevoegde rechter in Nederland.

12.3 Geen ieder van Demeko Trading kan aansprakelijk worden gesteld voor schade

of letsel die voortvloeit uit verkeerd gebruik of gebruik door kinderen onder de adviesleeftijd die

vermeld staat op verpakking en/of bijgesloten document en/of op de website www.original-gadgets.com vermelde gebruikers informatie.

 

 

 

Voorwaarden versie  2010-12-03   www.original-gadgets.com 

 

 

 

 nieuwste gadgets - relatiegeschenken - hebbedingetjes - megagadgets - cadeaus - original-gadgets - neocubes - ledveters - flexiboy

 

Lichtgevende LED veters € 6,95 per paar incl. batterijen 9 verschillende kleuren combinaties.